Nước thải chế biến thủy sản – Đặc điểm và giải pháp xử lý

Xu ly nuoc thai che bien thuy san - Envi Eco

Đã từ lâu, ngành chế biến thủy sản xuất khẩu luôn là mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam. Nó tạo ra việc làm cho rất nhiều lao động, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và ngoại tệ cho quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tốt đẹp đó là nguy … Read more

viVI